புதிய வகை பச்சைக் குழி விரியன் பாம்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய பாம்புக்கு ஹாரி பாட்டர் படத்தில் வரும் கதாபாத்திரத்தின் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. அருணாசலப் பிரதேசத்தின் பாகி கேசான் மாவட்டங்களுக்கு இடையேயான பாகி புலிகள் காப்பகத்தின்

Read more